BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši pirkimo – pardavimo sutartis nustato UAB "Eutera" (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje keturi.lt.

 PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 1. Pirkėjas, išsirinkęs jam siūlomas prekes, suformuoja užsakymų krepšelį.
 2. Suformavęs prekių krepšelį Pirkėjas suveda būtinus duomenis užsakymo vykdymui (vardas, pavardė, telefonas, pristatymo adresas ir pan.).
 3. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento kai pirkėjas paspaudžia mygtuką "PATVIRTINTI UŽSAKYMĄ".
 4. Po užsakymo patvirtinimo Pirkėjas gauna patvirtinimą apie sutarties sudarymą.

APMOKĖJIMAS IR PRISTATYMAS

 1. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti per vieną darbo dieną, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą kainos nesumoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.
 2. Pardavėjas įsipareigoja pagal pirkimo - pardavimo sutartį pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje nurodytu adresu per 3 darbo dienas* nuo prekių apmokėjimo dienos.
 3. Tais atvejais, kai Pirkėjas savo iniciatyva pakeičia pristatymo adresą (peradresuoja siuntą), Pirkėjas įsipareigoja apmokėti visas su adreso keitimu susijusias išlaidas. Jei siuntos pristatymo tarnyba ar paštas šias išlaidas priskiria Pardavėjui, Pirkėjui išrašoma papildoma sąskaita faktūra, kurią Pirkėjas įsipareigoja apmokėti per 2 (dvi) darbo dienas.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
 2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.
 3. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis, telefono numerį ar netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant siuntimo, grąžinimo, pakavimo ir t.t.).
 4. Pirkėjas iš LPExpress Terminalo ir Omniva paštomato privalo atsiimti Siuntą per ne ilgesnį nei septyniasdešimt dviejų valandų terminą, skaičiuojant nuo Siuntos pristatymo į Terminalą momento. Pasaugojimo paslaugai galioja tokios pačios sąlygos.
 5. Kurjerio Pirkėjo adresu pristatomą Siuntą Pardavėjas įsipareigoja įteikti Pirkėjui į rankas. Pirkėjas įsipareigoja priimti siuntą, arba įgalioti kitą asmenį priimti siuntą už jį.
 6. Nepavykus įteikti Siuntos Siuntos žymoje nurodytu adresu, kurjeris arba laiškininkas gaunamųjų laiškų dėžutėje Pirkėjui palieka Siuntos gavimo pranešimą, kuriame nurodo neįteiktos Siuntos saugojimo adresą ir / arba telefono numerį, kuriuo paskambinęs Pirkėjas įsipareigoja susitarti dėl atsiėmimo sąlygų. Tokia Siunta saugoma pas Vykdytoją 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.
 7. Siuntos siuntimo Lietuvos paštu atveju, jei Vykdytojas nesuranda Pirkėjo namie, palieka rašytiną pranešimą K 11.
 8. Pirkėjas, gavęs pranešimą įsipareigoja atvykti į pranešime nurodytą pašto paslaugų teikimo vietą, pašto darbuotojui pateikia pranešimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 9. Pirkėjas įsipareigoja atsiimti Siuntą per ne ilgesnį nei 15 dienų terminą, skaičiuojant nuo kitos dienos, kai buvo pristatytas pranešimas.
 10. Siuntos siunčiamos į Pirkėjo miesto autobusų stotį, stoties terminale nemokamai saugomos dvi darbo dienas, šventinės ir savaitgalio dienos neapmokesdinamos. Už kiekvieną sekančią dieną, saugant siuntą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti 0,29 EUR mokestį.
 11. Siuntos Autobusų stoties terminale ilgiausiai gali būti saugomos 20 dienų.  
 12. Visais atvejais, nepriklausomai nuo siuntimo būdo, už Siuntos grąžinimą moka Pardavėjui Siuntos siuntimo kainą atitinkantį grąžinimo mokestį.
 13. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su kepu.greiciau.lt internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu ar telefonu.
 14. Sėkmingas pristatymas garantuojamas tik tuo atveju, jei Pirkėjas teisingai ir tiksliai pateikė savo kontaktinius duomenis. Netikslių duomenų pateikimo atveju ir pristatymo paslaugos teikėjui nepavykus įteikti siuntos, siunta grąžinama Pardavėjui, o Pirkėjas įsipareigoja apmokėti pardavėjui siuntimo, grąžinimo, pakavimo, įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą ir kitus su Užsakymo ir Sutarties vykdymo susijusius mokesčius.

 PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.
 2. Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.
 3. Pardavėjas turi teisę taikyti minimalaus prekių krepšelio apribojimą, t.y. jei prekių krepšelio vertė yra mažesnė, nei Pardavėjo nustatyta suma, pirkimo sutartis nesudaroma.
 4. Pardavėjas turi teisę naudoti slapukus (ang. "cookies") siekiant gerinti klientų aptarnavimo kokybę. Slapukai renkami automatiniu būdu, jokia asmeninė informacija apie lankytoją nėra renkama.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 1. Prekių grąžinimas galimas ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka.
 2. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta, originaliame įpakavime ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
 3. Prekių siuntimo, bankų, įmokas priimančių institucijų komisiniai mokesčiai nėra grąžinami.
 4. Jeigu už prekę mokėjote nuolaidos kuponu, tai grąžinamas kuponas bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kuponai į grynuosius pinigus ar ekvivalentus nėra keičiami.
 5. Prekės nekeičiamos ir negrąžinamos, jei pirkėjui nepatiko prekės spalva, įpakavimas bei kiti parametrai, kurie neturi tiesioginės įtakos gaminių dydžiui, formai.
 6. Prekės (prekių) grąžinimo atveju, Pirkėjui negrąžinamos pakavimo siuntimui išlaidos, kurios nekvesciuonuojant suprantamos kaip konkreti pinigų suma, kuri sudaro 0,70EUR (septyniasdešimt euro centų).

PREKIŲ KOKYBĖ, GARANTIJOS

 1. keturi.lt internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės būtini duomenys nurodomi  prekės aprašyme.
 2. Pardavėjas neatsako už tai, kad keturi.lt parduotuvėje internete esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos vaizduotės ypatybių.
 3. keturi.lt tam tikroms prekių rūšims suteikia kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose. Kitu atveju, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

AKCIJOS IR DOVANOS

 1. Akcijų metu, kai dovana gaunama už viršytą nustatyta tam tikrą prekių krepšelio pinigų sumą, prekių grąžinimo atveju privaloma grąžinti ir dovaną.
 2. Dovanos ir prizai į grynuosius pinigus nėra keičiami

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

 

KETURI.LT PARDUOTUVĖS PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Eutera” valdomos elektroninės parduotuvės KETURI.LT (toliau – Pardavėjo) ir KETURI.LT kliento (toliau – Kliento) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. El. parduotuvėje Klientas nurodydamas savo asmens duomenis, sutinka, kad Pardavėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

4. Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, kai:

4.3.1. Klientas sutinka laikytis naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;

4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

4.3.3. Pardavėjas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

4.3.4. asmens duomenis tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Pirkėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

4.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali:

5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

5.3. juridiniai asmenys;

5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai;

5.5. Jūsų duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

II. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

6. Pardavėjas gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė,  adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi su tikslu:

6.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;

6.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

6.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

6.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

6.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

7. Registracijos el. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

8. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis Pardavėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

9. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

10. Pardavėjas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

10.1. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS AR ATNAUJINIMAS

11. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

V. INFORMACIJOS AR PRETENZIJŲ PERDAVIMAS

12. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę:

12.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

12.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

13. Pardavėjas, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, įsipareigoja pateikti atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu.

VI. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

14. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas el. parduotuvėje “Taisyklės ir politika“ skiltyje.

15. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami el. parduotuvės sistemoje.

16. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti raštu. Atsisakius privatumo politikos Pirkėjas praranda teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

17. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.